تراز ها

رنگ قرمز بیانگر خوش بینانه ترین انتخاب

رنگ زرد بیانگر واقع بینانه ترین انتخاب

رنگ سبز بیانگر بدبینانه ترین انتخاب

رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر سال رشته قبولی